خدمات پویانت خودرو :


 ✅ ارائه گواهی اسقاط جهت دریافت الباقی مبلغ و دریافت تخفیف بیمه نامه

✅ تحویل پلاك خودرو در كمترین زمان به تعویض پلاك

✅ تسویه حساب نقدی در زمان تحویل خودرو و تنظیم وكالتنامه به نام شركت اسقاط خودرو انجام می شود