در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سطح كشور تردد می‌كنند كه این آمار بر اساس سن مرز فرسودگی خودرو است.
رئیس انجمن مراكز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: ۷۰ درصد آلودگی شهرها ناشی از خودروهای فرسوده است همچنین میزان ضرری كه خودروهای فرسوده بر سلامتی انسان وارد می‌كنند معادل ۷ میلیارد دلار است.
وی تاكید كرد: باید توجه شود كه بیشتر تصادفاتی كه در كشور صورت می‌گیرد از سوی خودروهای فرسوده است. متأسفانه برای هیچ نهادی این مساله حائز اهمیت نیست.