ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شد | فروش فقط از طریق سامانه یكپارچه تخصیص خودرو

در ضوابط فروش خودروهای مونتاژی تأكید شده فروش محصول توسط نمایندگی های آن شركت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در

حكم عرضه خارج از شبكه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

 

 

 

به گزارش همشهری آنلاین، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شركت

های خصوصی اعلام كرد.  

فروش خودرو توسط نمایندگی های شركت های خصوصی ممنوع شد   

در این نامه آمده است:

 ۱- فروش كلی محصولات شركت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، كرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه ۵۴۳

شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یكپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه

عرضه خودرو خارج از سامانه مذكور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شركت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حكم

عرضه خارج از شبكه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

۲- با توجه به مشاركت آن شركت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یكپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شركت در

خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شركت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام

گردد. البته در صورت عدم اقدام آن شركت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون

تعزیرات اقدام خواهد شد.

 ۳- در خصوص آن دسته از محصولات تاكنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام شده ضروری است حداقل زمان ممكن نسبت به تكمیل مستندات

لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف

كنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شركت و یا مشتریان پس از

تعیین قیمت نهایی امكان پذیر باشد.  

۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه)

صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداكثر سه ماه و در پیش فروش حداكثر یك ماه)، لذا دریافت و تكمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط

و تخلف بوده و باید اصلاح شود.

۵- قیمت های مورد هم در صدور دعوتنامه های تكمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حكم

گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذكرات قبلی انجام شده مجددا تاكید می شود شركت ها مكلف به رسیدگی به كلیه شكواییه های مشتریان و مصرف

كنندگان هستند و در صورت عدم همكاری لازم، شاكیان می‌توانند از طریق ادارات كل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه

شكواییه ها و گزارش‌های خود احقاق حق كنند.